BENVING@TS A ITE-novarq SOM UN EQUIP D'ARQUITECTES SUPERIORS ESPECIALISTES EN LA REHABILITACIÓ I EN PATOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ. OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS TÈCNICS PER A L'INSPECCIÓ I REALITZACIÓ DEL INFORME ITE EN EL MENOR TEMPS POSSIBLE I AMB LA MÀXIMA COMODITAT, PER A L'OBTENCIÓ DESPRÉS DEL CERTIFICAT D'APTITUD EMÉS PER L'ADMINISTRACIÓ

Que és la ITE

La Inspecció Tècnica dels Edificis, coneguda com a ITE, és una inspecció periòdica que han de pasar els edificis d´habitatges per tal d'assegurar-ne el seu bon estat. Popularment se la denomina com la "ITV dels edificis". En ella es certifica el bon estat de l'edifici com a unitat i l'acredita pel seu ús. Analitza el bon estat de l'envolvent de l'edifici (façana, cobertes, mitgeres, patis interiors, espais comuns...), el sistema estructural (fonaments, estructura vertical i horitzontal, escales...) i les instal·lacions comuns (aigua, gas electricitat i sanejament...).

La finalitat d'aquesta inspecció, en vigor des del 26 de febrer del 2011, és establir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges, per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. 

Els seus objectius principals són:
  • Evitar situacions de risc
  • Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necesitat d'actuació
  • Proporcionar als usuaris informació que els permeti orientar i prioritzar les seves inversions
  • Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil des edificis

La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l'edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, tot i que se'n pot extreure la conveniència d'una diagnosi més acurada. L'ha de dur a terme el/la tècnic/a amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació, contractat/da pels titulars de l'edifici a inspeccionar.

A qui va dirigida?
  • A propietaris/àries d'edificis d'habitatges (propietat vertical)
  • A la comunitat de propietaris/àries (propietat horitzontal)
No va dirigit a propietaris/tàries d'edificis unifamiliars ni tampoc a la propietat d'edificis declarats inicialment en ruïna per l'ens local competent.

Quins edificis han de passar-la?
Està obligada a encarregar la ITE la propietat dels edificis de més d'un habitatge i que:
  • Superin l'antiguitat establerta al programa d'inspeccions (per exemple els edificis anteriors a 1930 han de disposar de la inspecció abans de 2013).
  • Vulguin acollir-se a ajuts públics per a la seva rehabilitació o algun dels seus habitatges.
  • Determinin els programes o ordenances locals.
  • Declari l'Administració davant de causes justificades com ara situacions de risc, determinades deficiències o l'ubicació en àrees de conservació i rehabilitació.